overlay

Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyebilecek Daire Başkanlığı görev alanı
içerisinde olan politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamak.

b) Afet ve olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulacak malzemelerin, afet öncesi, sırası ve
sonrasında depolama ve tahsis hizmetlerini sağlamak.

c) Ambulans ekipleri ve ulusal medikal kurtarma ekiplerinin her türlü ihtiyacının tahsis
ve dağıtımını sağlamak,

ç) Olağan ve olağandışı durumlarda Bakanlık ile diğer kurumlar, il müdürlükleri ve
sahada görev yapan ekipler ile kesintisiz haberleşmenin sağlanması,

d) Bu maksatla gerekli tüm elektronik ve diğer haberleşme araçlarının tesis edilmesi,

e) Haberleşme ile ilgili sistemler için geçerli standartlar doğrultusunda Bakanlık 
standartlarının belirlenmesi,

f) Haberleşmeye ilişkin olarak ilgili kurum / kuruluşlarla gerekli koordinasyonun
sağlanması,

g) Haberleşme ile ilgili diğer idari ve mali işlerin yürütülmesi,

ğ) Afete yönelik araç gereç ve malzeme envanterlerini tutmak, bunlara ilişkin her türlü
yazılım, donanım ve kiralama hizmetlerini planlanmak,