Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı
25 Mayıs 2021

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Acil Sağlık hizmetleri eğitimleri ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve
düzenlemek,

b) Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yönelik eğitimleri düzenlemek, gerektiğinde
üniversiteler ve ilgili derneklerle koordinasyonu sağlamak,

c) Acil ve Afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü eğitim materyalini belirlemek ve
eğitimlerde kullanımını sağlamak,

ç) Afet sağlığı ve yönetimi ile ilgili eğitimleri yapmak veya yaptırmak,

d) Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin eğitim programlarını oluşturmak, eğitim
materyali geliştirmek, eğitimlerini gerçekleştirmek ve sürekliliğinisağlamak,

e) İlkyardım hizmetleri ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

f) İlkyardım eğitimi için gerekli araç, gereç ve hizmet standartları ile çalışma esaslarını
belirlemek,

g) İlkyardım hizmetlerinin gerçekleşmesi için gerekli insan gücü planlamasının ve eğitim
programlarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapmak,

ğ) İlkyardım merkezlerine ait müfredatların incelenmesi ve onay işlemlerini yapmak,

h) Eğitici Eğitimi merkezlerinin ruhsatlandırılması işlemlerini yürütmek,

ı) Ülke genelinde ilkyardım eğitici eğitimlerini planlamak ve eğitim düzenlemek,

i) Acil sağlık hizmetleri ve afetlerle ile ilgili projeleri yürütmek,

j) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek,

k) Görev alanı ile ilgili kongre, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantıları organize etmek ve Genel Müdürlüğün katılımını sağlamak,

l) Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulunun koordinasyonu ve
sekretarya işlemlerini yürütmek,