İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
11 Ocak 2021

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün yıllık ve uzun dönemli birim bütçesinin hazırlanması, izlenmesi ve
ödemelerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin mevzuata uygun olarak
yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.

b) 5018 sayılı Kanunun 58’inci maddesi ile iç Kontrol ve ön mali kontrol usul ve
esaslarıyla kendilerine verilen yetki çerçevesinde ön mali kontrol ile ilgili faaliyetlerin
yapılmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri koordine etmek.

c) Çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı düzenlemelerin yapılması için
gereken çalışmaların koordine edilmesini sağlamak.

ç) Genel Müdürlük Personelin özlük işlemlerini, raporlarını, izinlerini vb. iş ve
işlemlerinin denetlenmesini sağlamak.

d) Birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını mevzuata uygun olarak belirlenen
satın alma yöntemleri ile temin, koordine ve denetlenmesini sağlamak.

e) Genel Müdürlük gelen ve giden evrakın kayda alınması, ilgili yerlere gönderilmesi ve
arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak ile ilgili 
faaliyetleri koordine etmek.

f) Genel Müdürlük faaliyet alanındaki konularda Bakanlık Birimlerinden ya da Bakanlık
dışından gelen yazıların cevaplandırılması ile ilgili koordinasyonun yapılmasını
sağlamak.

g) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.