İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı
09 Mart 2021

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyebilecek Daire Başkanlığı görev alanı
içerisinde olan politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamak.

b) Kısa, orta ve uzun vadeli planları hazırlamak, yıllık faaliyet programının
uygulanmasını sağlamak.

c) Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri,
yasal düzenleme ve değişiklikleri izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak.

ç) Kurumun organizasyonunu tanıtmak, ilgili mevzuat, görev, sorumluluk ve yetki
dağılımı konularında bilgi vermek.

d) Birden fazla birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımlaşma,
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek.

e) Faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini, faaliyet sonuçlarının ölçülmesini
ve değerlendirilmesini sağlamak.

f) Üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak.

g) Yapılan faaliyetlerin programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin
programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Bakanlık stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönelik araştırmalar yapmak, Genel Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak.

h) Yaşanan afetlerle ilgili saha araştırmaları yaparak ülkenin afet riskleri ile ilgili
politikalarının belirlemek, saha araştırmalarını yapılmak ve raporlanmak.

ı) Genel Müdürlük faaliyetlerinin kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini
sağlamak,

h) Genel Müdürlüğün yaptığı faaliyetleri ile ilgili tüm istatistikleri tutmak,
değerlendirmek ve yayımlamak,

i) Genel müdürlüğün görev alanları ile ilgili basın ve yayın organlarını takip etmek,
iletişim sağlamak ve gerektiğinde program yapmak, yaptırmak,

j) 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak olan otomasyon sistemlerinin
tesis edilmesi,

k) Genel Müdürlüğün web sitesinin hazırlamak, yapacağı tüm çalışmaları ve
dokümanları yayınlamak,

l) Genel Müdürlükçe yapılan tüm faaliyetlerin istatistiklerini tutmak, raporlamak