Kara Ambulansı
08 Şubat 2021

KARA AMBULANS VE İL AMBULANS HİZMETLERİ BİRİMİ

Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik ihtiyacı belirlemek ve talep oluşturmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde kullanılmak üzere; Genel Müdürlükçe temin edilerek illere dağıtımı yapılacak ambulanslar için talepleri toplamak, gelen talepleri de dikkate alarak ihtiyaç planlaması yapmak ve talep oluşturmak,

Ambulans ve/veya personelli ambulans hizmet alımları ile ambulans personeli hizmet alımları taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenleri onaya sunmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde kullanılacak ambulanslar, ambulanslarda bulunan tıbbi ve diğer cihazlar için teknik şartnameler oluşturmak,

İstasyon, ambulans ve acil sağlık araçlarında kullanılan her türlü donanımın ergonomi, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri ile ilgili mevzuatı oluşturmak ve güncellemek,

Özel donanımlı ambulanslar ve acil sağlık araçlarının standartlarını belirlemek ve onaya sunmak,

Ambulansların sigorta işlemlerinin takibi ve yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

İllerden gelen ücret tespit komisyon kararlarından uygun olanlarını onaya sunmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde görev yapan ve yapacak olan personel ile ilgili ihtiyaçlara yönelik talepleri oluşturmak,

İl ambulans servisleri bünyesinde görev yapan ve yapacak olan personelin hizmet sunumuna yönelik standartları belirlemek,

İl ambulans servisleri bünyesinde görev yapan ve yapacak olan personelin hizmet sunumuna yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve talep oluşturmak,

Global bütçe bedelinin tespiti için Hizmet Detay Belgeleri toplanıp Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermek,

İl ambulans servisi personelinin kişisel koruyucu malzemeler ve kıyafetleri ile ilgili standartları belirlemek, geliştirmek ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,

İl ambulans servislerinin hizmet sunumunun standardizasyonu ve geliştirilmesine yönelik hizmet kalite standartları, birim performans kriter ve göstergelerini belirleyerek ilgili daire başkanlığına talep oluşturmak,ambulans

obez ambulans

paletli ambulans